Cookies

My i naši partneři potřebujeme váš souhlas k použití souborů cookies, abychom pro vás mimo jiné mohli zobrazovat relevantnější obsah. Pomozte nám, prosím, prostřednictvím souhlasu.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde

Cookies nastavení

Technické cookies
Potřebujeme je pro správný chod obchodu. Bez těchto cookies není možné zajistit, aby e-shop fungoval správně.
Analytické cookies
Jsou pro nás nezbytné, protože jen díky nim dokážeme zjistit, odkud uživatelé přicházejí a jakým způsobem interagují s e-shopem, případně díky nim měříme výkon inzercí. Díky těmto údajům můžeme e-shop dále vyvíjet tak, aby vám maximálně vyhovoval.
Reklamní cookies
Jsou nezbytné pro zobrazování vhodného obsau či reklamy právě pro vás. Reklama, která se vám přizpůsobuje, je pro vás méně nežádoucí a mnohdy i přínosnější oproti té, která nevyhovuje vašim případným zájmům.
Personalizované soubory cookie
Díky těmto cookies pro vás můžeme zobrazovat vhodnější obsah přímo na naší stránce - v e-shopu.
Souhlasím s použitím vybraných souborů cookies Souhlasím s použitím všech souborů cookies

Česká republika

Obchodní podmínky u produktů označených DSxxxxxxxx

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“)

společnosti Libor Kuka – Chcite.eu

se sídlem Kravaře Pánská 4, 747 21, IČO: 68317441, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.chcite.eu (dále také jen „Zprostředkovatel“)

k úpravě práv a povinností vzniklých z Kupní smlouvy uzavřené mezi

Gadgets House s.r.o., IČO: 242 80 071, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 192465, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem, (dále jen „Prodávající“, nebo také „my“), na straně jedné, a

Zákazníkem e-shopu (dále jen „Kupující“, nebo také „vy“), na straně druhé,

(dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

Reklamace a vrácení zboží:

www.reklamacniformular.cz

adresa pro příjem reklamací a vrácení zboží: Gadgets House s.r.o., Do Čertous 2634/7 logistický park P3, Hala H1 – boční vchod č.6 Praha 20 19300

provozní doba: Pondělí až pátek (8:00-16:00)

telefonní číslo: 601550370

 

 1. POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito VOP dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem používané v jednotném i množném čísle v následujících významech:

E-shop                                                   internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za účelem zobrazení, výběru a objednání Zboží Kupujícím;

GDPR                                                   Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Kupní smlouva                                      smlouva podle § 2079 Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu;

Kupující                                                je osoba, která si objednala zboží u Prodávajícího prostřednictvím E-shopu Zprostředkovatele;

Občanský zákoník                                zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;

Objednávka                                          dokončená transakce Kupujícím za účelem uzavření Kupní smlouvy ke Zboží, stisknutím příslušného tlačítka;

Osobní údaje                                         jakékoliv informace o uživateli Stránek, na základě kterých lze tohoto uživatele přímo či nepřímo identifikovat;

Spotřebitel                                            je každý Kupující, který je fyzická osoba a požívá ochrany spotřebitele dle platného práva;

Uživatelský účet                                   účet k E-shopu, zřízený za podmínek těchto VOP za účelem zjednodušení administrace objednávek Kupujícím;

Zprostředkovatel                                  podnikatel, který provozuje E-shop a zprostředkovává Uživatelům uzavření Kupní smlouvy ke Zboží s Prodávajícím, a to v prostředí E-shopu;

Zboží                                                     jsou výrobky a nebo služby, které jsou nabízeny v E-shopu ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících, zejména se jedná o katogorie dárkové předměty, drobná elektronika, textilní výrobky;

 1. PŘEDMĚT TĚCHTO VOP
  • 1. Předmětem těchto VOP je úprava práv a povinností při vzniku zprostředkované Kupní smlouvy uzavřené v prostředí E-shopu Zprostředkovatelem na účet a ve prospěch Prodávajícího.
  • 2. Zprostředkovatel jedná ve prospěch Prodávajícího tak, že přijaté Objednávky Kupujícího zasílá k akceptaci a vyřízení Prodávajícímu.
 2. INFORMACE SPOTŘEBITELI PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY
  • 1. Spotřebitel má právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet:
   • 1.1. u Kupní smlouvy ode dne převzetí Zboží, nebo
   • 1.2. u Kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
   • 1.3. u Kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží;
  • 2. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je k dispozici na adrese www.reklamacniformular.cz.
  • 3. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:
   • 3.1. o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,
   • 3.2. o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,
   • 3.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, 
   • 3.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
   • 3.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
   • 3.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Spotřebitel porušil jejich původní obal, 
   • 3.7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy.
   • 3.8. o opravě nebo údržbě, provedené na Spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;
   • 3.9. o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.
  • 4. Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy (ideálně prostřednictvím www.reklamacniformular.cz), je povinen nám zaslat zpět Zboží nabyté na základě Kupní smlouvy, od které odstoupil nebo je vrátit na adrese provozovny Prodávajícího: Gadgets House s.r.o., Do Čertous 2634/7 logistický park P3, Hala H1 – boční vchod č.6 Praha 20 19300 nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od Kupní smlouvy. Spotřebitel nese sám náklady na dopravu při vrácení Zboží Prodávajícímu. Prosím vezměte na vědomí, že vrácené Zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přebráno a bude Vám vráceno zpět na Vaše náklady.
  • 5. Spotřebitel je povinen Zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Spotřebitel v případě odstoupení od Kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného Zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní Zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení Zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.
  • 6. Dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost Spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od Kupní smlouvy, je nám Spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od Kupní smlouvy.
  • 7. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni Spotřebiteli vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů následujících po dni přijetí Zboží dodaného zpět Kupujícím ve prospěch Prodávajícího. Pokud Spotřebitel zvolil při uzavření Kupní smlouvy jiný druh dopravy než je námi nabízený nejlevnější druh dopravy, má Spotřebitel v případě odstoupení od Kupní smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání Zboží ve výši, která odpovídá námi nabízenému nejlevnějšímu druhu dopravy.
  • 8. Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu reklamace@dropshipping.cz
  • 9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • 10. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. KUPNÍ SMLOUVA
  • 1. Předmětem Kupní smlouvy je prodej Zboží prostřednictvím E-shopu Kupujícímu.
  • 2. Kupující kupuje od Prodávajícího Zboží, které si zvolil (v množství, které zvolil) v uživatelském prostřední E-shopu, kde je vložil do košíku. Kupující se zavazuje zaplatit cenu Zboží, která je uvedena u Zboží, včetně nákladů na dopravu, kterou si zvolil.
  • 3. Kupní cena je splatná před dodáním Zboží, nejpozději bezprostředně před jeho převzetím Kupujícím.
  • 4. Kupující si může při tvorbě Objednávky v E-shopu zvolit způsob platby Kupní ceny Prodávajícímu. Způsob platby volí Kupující výhradně z nabízených způsobů platby v E-shopu. Kupující je povinen uhradit náklady na provedení jím zvolené platby, ve výši, která je uvedená u tohoto způsobu platby. Prodávající je oprávněn volbu o způsobu platby Kupujícího omezit i bez udání důvodu.
  • 5. Kupující je povinen platbu provést řádně s uvedením všech požadovaných náležitostí (včetně variabilního symbolu) a včas.
  • 6. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Prodávající; § 2097 Občanského zákoníku se tímto neaplikuje.
  • 7. Kupující je povinen uhradit náklady na dopravu a balné, ve výši uvedené u Objednávky. Způsob dopravy Zboží si může Kupující zvolit z nabízených druhů dopravy Prodávajícím v E-shopu.
  • 8. Prodávající se zavazuje, že dodá Zboží v dohodnuté lhůtě od provedení platby nebo ukončení Objednávky, pokud byla zvolena platba na dobírku. Lhůty uvedené v E-shopu jsou založené na posledních aktuálních údajích Prodávajícího o dostupnosti Zboží. Pokud nebude Prodávající schopen dodat Zboží v uvedené lhůtě, bude informovat Kupujícího o možném dalším postupu.
  • 9. Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávku v E-shopu.
  • 10. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • 10.1. Objednávce (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku na E-shopu),
   • 10.2. kupní ceně a způsobu její úhrady,
   • 10.3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného Zboží a
   • 10.4. informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.
  • 11. Objednávku odešle Kupující Zprostředkovateli koupě kliknutím na tlačítko „objednat“ nebo jiné obdobné tlačítko, kterým se Objednávka s přihlédnutím ke všem okolnostem končí a odesílá se prostřednictvím Zprostředkovatele Prodávajícímu. Kupující je poučen, že se jedná o Objednávku zavazující k platbě Zboží.
  • 12. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy, je potvrzení objednávky Prodávajícím doručené na e-mailovou adresu Kupujícího, včetně platných VOP.
  • 13. Prodávající a Zprostředkovatel mají právo požadovat od Kupujícího doplnění informací, a to i poté, co byla Objednávka Prodávajícím potvrzena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku, pokud nebude možné dodat Zboží ve sjednaném termínu a současně se nedohodne s Kupujícím na dodání jiného adekvátního zboží nebo jiné dodací době.
  • 14. Prodávající má právo poskytovat slevy na Zboží. Pokud Prodávající nestanoví jinak, slevy se nedají kombinovat.
  • 15. Nebezpečí ztráty, poškození a zničení přecházejí na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • 1. Některé služby v prostředí E-shopu mohou být přístupné pouze registrovaným uživatelům, kterým Zprostředkovatel na jejich žádost Uživatelský účet zřídí.
  • 2. Kupující, který se chce registrovat, je povinen poskytnout pro účely zřízení Uživatelského účtu svoje pravdivé a aktuální osobní údaje. Kupující je povinen aktualizovat svoje osobní údaje v Uživatelském účtu u každé Objednávky zejména při změně jména, bydliště a kontaktních údajů.
  • 3. Zprostředkovatel má právo přístup ke službám E-shopu a k jeho Uživatelskému účtu dle vlastního uvážení zcela omezit, a to i bez předchozího oznámení.
  • 4. Ochrana Uživatelského účtu je zabezpečena heslem. Využití ochrany heslem je pro uživatele povinné podle instrukcí daných v prostředí E-shopu. Kupující nesmí sdělit přístupové údaje k Uživatelskému účtu třetí osobě. E-shop a Prodávající neodpovídají žádným způsobem za škody či jiné újmy způsobené prozrazením hesla daným uživatelem k Uživatelskému účtu třetím osobám.
 5. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
  • 1. Prodávající doručuje Zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení Objednávky zpravidla prostřednictvím profesionálního přepravce. Tento způsob převzetí zboží vylučuje možnost prohlídky Zboží před zaplacením.
  • 2. Kupující má právo zvolit v rámci zadání Objednávky způsob doručení z možností uvedených v E-shopu. Vykonáním volby o způsobu doručení Zboží Kupující souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních podmínek přepravce.
  • 3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen též uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení Zboží.
  • 4. Nepřevezme-li Spotřebitel Zboží při jeho dodání přepravcem, Zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně Spotřebitel neodstoupí od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od marného doručení Zboží, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náklady účtované přepravcem na dodání Zboží zpět Prodejci. Tento náklad představuje pro Prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností Kupujícího Spotřebitele ve smyslu § 2913 odst. 1 Občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění Zboží ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
  • 5. Nepřevezme-li Kupující podnikatel Zboží při jeho dodání přepravcem, Zboží je následně vráceno Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náklady účtované přepravcem na dodání Zboží zpět Prodejci. Tento náklad představuje pro Prodejce škodu, která vznikla porušením zákonných povinností Kupujícího podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 Občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění Zboží ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
  • 6. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění Zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností Kupujícího podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 Občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • 7. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání nikoliv zanedbatelného porušení obalu může Kupující převzetí zásilky odmítnout. Pokud se přesto rozhodne Kupující zásilku převzít je v těchto případech povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky. Zároveň je Kupující povinen neprodleně nahlásit poškození zásilky Prodávajícímu prostřednictvím webové aplikace dostupné na www.reklamacniformular.cz.
  • 8. Dodací lhůta je pro každé Zboží stanovena zvlášť, Kupující může z přehledu umístěného v E-shopu u jednotlivých nabízených způsobech dopravy Zboží zjistit orientačně délku dodací doby garantovanou přepravcem.
 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE
  • 1. Kupující (Spotřebitel) může pro vyřízení jakýchkoliv reklamačních nároků využít webové stránky Prodávajícího www.reklamacniformular.cz nebo písemnou formu na adresu Prodávajícího. Reklamační nároky vztahující se ke Zboží můžete uplatnit také osobně v místě provozovny Prodávajícího na adrese: Gadgets House s.r.o., Černokostelecká 2246, Hala A, 25101 Říčany.
  • 2. Zprostředkovatel Kupní smlouvy je povinen poskytnout součinnost při vyřízení reklamace, nepřebírá však žádná práva a povinnosti Smluvní strany zejména k plnění nároků z vad Zboží.
  • 3. Prodávající je povinen dodat Zboží ve shodě s Kupní smlouvou a bez právních a faktických vad.
  • 4. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které má při jeho dodání. Práva Spotřebitele z vadného plnění jsou stanovena Občanským zákoníkem.
  • 5. Není-li uvedeno v Kupní smlouvě či v záručním listu výslovně jinak, nepřebírá Prodávající žádnou záruku za jakost Zboží.
  • 6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
  • 7. Jakmile zjistíte vadu Zboží, jste povinni ji oznámit bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a následně Zboží podle pokynů Prodávajícího předat tak, aby vada Zboží mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámíte-li Prodávajícímu vadu Zboží bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, právo z vadného plnění Vám nebude přiznáno.
  • 8. V případě, že jste obdrželi špatně zaslané Zboží, nesprávné množství či jiné barevné provedení apod., kontaktujte nás prostřednictvím webové stránky www.reklamacniformular.cz. Napište nám číslo Objednávky a popište vzniklou chybu. Snažíme se předcházet takovým chybám, pečlivě kontrolujeme odesílané Zboží a pořizujeme obrazový záznam z průběhu balení Zboží. Po vyplnění formuláře na reklamaci špatně zaslaného Zboží obdržíte potvrzení na Váš e-mail. My vše co nejrychleji zkontrolujeme a budeme Vás kontaktovat, abychom s Vámi dohodli další postup.
  • 9. K reklamovanému Zboží je Kupující povinen přiložit (kopii) dokladu o zaplacení (daňový doklad) Zboží a údaje z vyplněného reklamačního formuláře (popis vad Zboží, požadovaný způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje Kupujícího).
  • 10. Zvolení možnosti způsobu vyřízení reklamace z Vaší strany je podmíněno zejména tím, zda je vadné plnění Prodávajícího podstatným nebo nepodstatným porušením Kupní smlouvy.
  • 11. V případě, že je vadné plnění Prodávajícího podstatným porušením Kupní smlouvy, máte právo na: (A) odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží nebo; (B) odstranění vady opravou Zboží nebo; (C) přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží a nebo; (D) odstoupení od Kupní smlouvy.
  • 12. V případě, že je vadné plnění Prodávajícího nepodstatným porušením Kupní smlouvy, máte právo na (A) odstranění vady dodáním nového Zboží bez vad nebo; (B) dodání chybějícího Zboží nebo opravou Zboží a nebo; (C) přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.
  • 13. Kupující má povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění si zvolil, a to při oznámení vady Zboží (reklamačního formuláře, vyplněním formuláře v naší provozovně), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez našeho souhlasu; to neplatí v případě, že budete žádat opravu vady Zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraníme-li vady Zboží v přiměřené lhůtě či oznámíme-li Vám, že vady Zboží neodstraníme, můžete požadovat místo odstranění vady Zboží přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží, nebo můžete od Kupní smlouvy odstoupit.
  • 14. Můžete požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady Zboží nepřiměřené, ale pokud se vada Zboží týká pouze jeho součásti, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady Zboží neúměrné, zejména lze-li vadu Zboží odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady Zboží.
  • 15. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti Zboží máte i v případě odstranitelné vady Zboží, pokud nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte rovněž právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupíte-li od Kupní smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.
  • 16. Neodstoupíte-li od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Máte právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží i v případě, že Vám nemůžeme dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, stejně i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
  • 17. Prodávající Vám může dodat to, co chybí, nebo odstranit jinou právní vadu do chvíle, než uplatníte právo na slevu z kupní ceny Zboží nebo neodstoupíte od Kupní smlouvy. Jiné vady jsme oprávněni odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Pokud neodstraníme vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítneme odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny Zboží a nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez našeho souhlasu.
  • 18. Při vyřízení reklamace dodáním nového Zboží jste nám povinen vrátit Zboží původně dodané. Dodání nového Zboží nemůžete požadovat (a nemůžete ani od Kupní smlouvy odstoupit), nemůžete-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdrželi; toto neplatí v následujících situacích:
   • 18.1. došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží, nebo;
   • 18.2. Kupující použil Zboží ještě před objevením vady, nebo;
   • 18.3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu svým jednáním a nebo opomenutím, nebo;
   • 18.4. prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej a nebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, Kupující nám vrátí, co ještě vrátit může, a dá nám náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.
  • 19. Právo z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu a nebo pokud jste vadu Zboží sám způsobil.
  • 20. Náklady na dopravu nese Kupující sám. Prosím vezměte na vědomí, že reklamované Zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přebráno a bude Vám vráceno zpět na Vaše náklady.
  • 21. Byla-li však reklamace Spotřebitele uznána jako oprávněná, máte nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné náklady (tj. náklady na zaslání Zboží v nejnižší ceně). Žádost o úhradu těchto nákladů musí být uplatněna nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy Vám bylo zasláno potvrzení o způsobu vyřízení reklamace Zboží.
  • 22. Po obdržení reklamovaného Zboží Vám bude zasláno potvrzení o přijetí reklamace a jejím obsahu na Vámi určenou e-mailovou adresu. Po přijetí reklamovaného Zboží je provedeno bezodkladně posouzení vady a sdělení výsledku posouzení oprávněnosti reklamace Zboží, nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
  • 23. V případě, že bylo reklamované Zboží shledáno za vadné, je reklamační proces uzavřen ve lhůtě 30 dnů od uplatnění práva z vad Zboží. Lhůta podle předchozí věty neběží v případě, že jsme neobdrželi veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části Zboží, doklad o zaplacení apod.). Jsme povinni si od vás vyžádat doplnění podkladů v nejkratší možné lhůtě.
  • 24. V případě, že reklamace Zboží je uznána jako oprávněná a Vy oprávněně požadujete jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašleme Vám zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet, který určíte v reklamačním formuláři, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Vám bylo zasláno potvrzení o způsobu vyřízení reklamace.
  • 25. Pokud jste zvolil vyřízení reklamace dodáním reklamovaného Zboží osobně v provozovně Prodejce, máte povinnost převzít reklamované Zboží nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste byl o jejím vyřízení vyrozuměn e-mailem. Po uplynutí této lhůty je Prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění Zboží. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 50 Kč. Pokud si nevyzvednete Zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy jste byl o vyřízení prokazatelně informován, vyhrazujeme si právo Zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
  • 26. Máte dále povinnost při převzetí zkontrolovat kompletnost reklamovaného Zboží, zejména že zásilka se Zbožím obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude Prodejcem přihlíženo.
 7. AUTORSKÁ PRÁVA
  • 1. Webové stránky E-shopu jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. E-shop vykonává veškerá majetková práva vztahující se k těmto webovým stránkám.
  • 2. Obsah webových stránek E-shopu je zakázáno uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil E-shop předem písemný souhlas.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 1. Ochrana osobních údajů odpovídá platným právním předpisům ČR, zejména zákonu na ochranu osobních údajů a GDPR.
  • 2. Ochrana osobních údajů ze strany Prodávajícího je dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů. Vztah mezi Prodávajícím a E-shopem je upraven na základě zpracovatelské smlouvy.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 1. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost daná zákonná ustanovení a Prodávající se zavazuje je takto dodržovat.
  • 2. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření Uživatelského účtu a nebo Objednávky.
  • 3. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si Prodávající a Kupující sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smluvním jazykem z Kupní smlouvy je český jazyk.
  • 4. Smluvní strany si sjednávají, že k řešení případných sporů z této smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle sídla Prodávajícího. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů.
  • 5. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • 6. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
  • 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • 8. Znění VOP může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokračováním v používání webových stránek E-shopu však dáváte souhlas s novým zněním obchodních podmínek.
  • 9. Tyto VOP jsou platné od 1.12.2020 a ruší platnost předchozích všeobecných obchodních podmínek.

 

Slovensko

Obchodní podmínky u produktů označených DSxxxxxxxx

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „VOP“)

spoločnosti Libor Kuka – Chcite.eu

so sídlom Kravaře Pánská 4, 747 21, IČO: 68317441, na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese www.chcite.eu (ďalej tiež len „Sprostredkovateľ“)

na úpravu práv a povinností vzniknutých z Kúpnej zmluvy uzavretej medzi

Gadgets House s.r.o., IČO: 242 80 071, so sídlom námestia Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zapísaná na Mestskom súde v Prahe oddiel C, vložka 192465, zastúpená Josefom Ciprou, konateľom, ďalej len „Predávajúci“, alebo tiež „my“), na jednej strane, a

Zákazníkom e-shopu (ďalej len „Kupujúci“, alebo aj „vy“), na strane druhej,

(ďalej spoločne „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“).

Reklamácia a vrátenie tovaru:

www.reklamacniformular.cz

adresa pre príjem reklamácií a vrátenie tovaru: Gadgets House s.r.o., Do Čertous 2634/7 logistický park P3, Hala H1 – bočný vchod č.6 Praha 20 19300

prevádzková doba: Pondelok až piatok (8:00-16:00)

telefónne číslo: 601550370

 

 1. POJMY A DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je týmito VOP ďalej uvedené alebo z kontextu jednoznačne nevyplýva inak, sú pojmy písané s veľkým písmenom používané v jednotnom i množnom čísle v nasledujúcich významoch:

E-shop internetová aplikácia dostupná v sieti internet, vyvinutá za účelom zobrazenia, výberu a objednania Tovaru Kupujúcim;

GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679;

Kúpna zmluva zmluva podľa § 2079 Občianskeho zákonníka uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-shopu;

Kupujúci je osoba, ktorá si objednala tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu Sprostredkovateľa;

Občiansky zákonník zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších právnych predpisov;

Objednávka dokončená transakcia Kupujúcim za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy k Tovaru, stlačením príslušného tlačidla;

Osobné údaje akékoľvek informácie o užívateľovi Stránok, na základe ktorých je možné tohto užívateľa priamo alebo nepriamo identifikovať;

Spotrebiteľ je každý Kupujúci, ktorý je fyzická osoba a požíva ochranu spotrebiteľa podľa platného práva;

Užívateľský účet účet k E-shopu, zriadený za podmienok týchto VOP za účelom zjednodušenia administrácie objednávok Kupujúcim;

Sprostredkovateľ podnikateľ, ktorý prevádzkuje E-shop a sprostredkováva Užívateľom uzavretie Kúpnej zmluvy k Tovaru s Predávajúcim, a to v prostredí E-shopu;

Tovar sú výrobky alebo služby, ktoré sú ponúkané v E-shope na kúpu bližšie neurčenému okruhu Kupujúcich, najmä sa jedná o katogórie darčekové predmety, drobná elektronika, textilné výrobky;

 1. PREDMET TÝCHTO VOP
 • Predmetom týchto VOP je úprava práv a povinností pri vzniku sprostredkovanej Kúpnej zmluvy uzavretej v prostredí E-shopu Sprostredkovateľom na účet av prospech Predávajúceho.
 • Sprostredkovateľ koná v prospech Predávajúceho tak, že prijaté Objednávky Kupujúceho zasiela k akceptácii a vybaveniu Predávajúcemu.
 1. INFORMÁCIE SPOTREBITEĽovi PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY
 • Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu (pokiaľ nie je uvedené inak) v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť:
  • 1. u Kúpnej zmluvy odo dňa prevzatia Tovaru, alebo
  • 2. u Kúpnej zmluvy s dodaním vo viacerých kusoch/častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru, alebo
  • 3. u Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky Tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky Tovaru;
 • Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je k dispozícii na adrese www.reklamacniformular.cz.
 • Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv:
  • 1. o poskytovaní služieb, ktoré sme úplne splnili s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy,
  • 2. o dodávke tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančných trhov nezávislých na našej vôli, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy,
  • 3. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
  • 4. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • 5. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý Spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
  • 6. o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ Spotrebiteľ porušil ich pôvodný obal,
  • 7. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a Predávajúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy oznámil Spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
  • 8. o oprave alebo údržbe, vykonanej na Spotrebiteľom určenom mieste alebo na jeho prianie; to však neplatí, pokiaľ boli vykonané iné než nutné opravy alebo dodané iné než nutné náhradné diely;
  • 9. o doprave, na konkrétny termín alebo počas konkrétnej doby.
 • Pokiaľ Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy (ideálne prostredníctvom www.reklamacniformular.cz), je povinný nám zaslať späť Tovar nadobudnutý na základe Kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil alebo ich vrátiť na adrese prevádzky Predávajúceho: Gadgets House sro, Do Čertous 2634/ 7 logistický park P3, Hala H1 – bočný vchod č.6 Praha 20 19300 najneskôr do 14 dní od okamihu učinenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ nesie sám náklady na dopravu pri vrátení Tovaru Predávajúcemu. Prosím vezmite na vedomie, že vrátený Tovar zaslaný na dobierku nebude z našej strany prebraný a bude Vám vrátený späť na Vaše náklady.
 • Spotrebiteľ je povinný Tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistej, nepoškodenej a pokiaľ možno vrátane pôvodného balenia, v stave av hodnote, v ktorej ich prevzal. Spotrebiteľ v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného alebo späť zaslaného Tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s Tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami Tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený či nekompletný Tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia Tovaru a určili jemu zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch Vás budeme informovať na uvedenú elektronickú adresu (e-mailom) alebo telefonicky.
 • Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy o poskytovaní služieb, kde už bolo začaté s naším plnením na výslovnú žiadosť Spotrebiteľa, a to pred uplynutím lehoty 14 dní pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy, je nám Spotrebiteľ povinný uhradiť pomernú časť ceny za plnenie poskytnutá do okamihu odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
 • V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie sme povinní Spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze vrátane nákladov na dopravu tovaru vo výške, ktorá zodpovedá najlacnejšiemu typu dopravy nami ponúkanej, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, najneskôr do 14 dní nasledujúcich po dni prijatia Tovaru dodaného späť Kupujúcim v prospech Predávajúceho. Pokiaľ Spotrebiteľ zvolil pri uzavretí Kúpnej zmluvy iný druh dopravy ako je nami ponúkaný najlacnejší druh dopravy, má Spotrebiteľ v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy nárok iba na vrátenie nákladov dodania Tovaru vo výške, ktorá zodpovedá nami ponúkanému najlacnejšiemu druhu dopravy.
 • Mimosúdne vybavovanie sťažností Spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom e-mailu reklamace@dropshipping.cz
 • K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z Kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 • Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 1. KÚPNA ZMLUVA
 • Predmetom Kúpnej zmluvy je predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Kupujúcemu.
 • Kupujúci kupuje od Predávajúceho Tovar, ktorý si zvolil (v množstve, ktoré zvolil) v užívateľskom prostredí E-shopu, kde ich vložil do košíka. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu Tovaru, ktorá je uvedená pri Tovare, vrátane nákladov na dopravu, ktorú si zvolil.
 • Kúpna cena je splatná pred dodaním Tovaru, najneskôr bezprostredne pred jeho prevzatím Kupujúcim.
 • Kupujúci si môže pri tvorbe Objednávky v E-shope zvoliť spôsob platby Kúpnej ceny Predávajúcemu. Spôsob platby volí Kupujúci výhradne z ponúkaných spôsobov platby v E-shope. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na vykonanie ním zvolenej platby, vo výške, ktorá je uvedená pri tomto spôsobe platby. Predávajúci je oprávnený voľbu o spôsobe platby Kupujúceho obmedziť aj bez udania dôvodu.
 • Kupujúci je povinný platbu vykonať riadne s uvedením všetkých požadovaných náležitostí (vrátane variabilného symbolu) a včas.
 • Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Predávajúci; § 2097 Občianskeho zákonníka sa týmto neaplikuje.
 • Kupujúci je povinný uhradiť náklady na dopravu a balné, vo výške uvedenej pri Objednávke. Spôsob dopravy Tovar si môže Kupujúci zvoliť z ponúkaných druhov dopravy Predávajúcim v E-shope.
 • Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar v dohodnutej lehote od vykonania platby alebo ukončenia Objednávky, pokiaľ bola zvolená platba na dobierku. Lehoty uvedené v E-shope sú založené na posledných aktuálnych údajoch Predávajúceho o dostupnosti Tovaru. Pokiaľ nebude Predávajúci schopný dodať Tovar v uvedenej lehote, bude informovať Kupujúceho o možnom ďalšom postupe.
 • Pre objednanie Tovaru vyplní Kupujúci Objednávku v E-shope.
 • Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • 1. Objednávke (objednávaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka na E-shope),
  • 2. kúpnej cene a spôsobu jej úhrady,
  • 3. údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného Tovaru a
  • 4. informácie o nákladoch spojených s dodaním Tovaru.
 • Objednávku odošle Kupujúci Sprostredkovateľovi kúpy kliknutím na tlačidlo „objednať“ alebo iné obdobné tlačidlo, ktorým sa Objednávka s prihliadnutím na všetky okolnosti končí a odosiela sa prostredníctvom Sprostredkovateľa Predávajúcemu. Kupujúci je poučený, že sa jedná o Objednávku zaväzujúcu k platbe Tovaru.
 • Okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy, je potvrdenie objednávky Predávajúcim doručené na e-mailovú adresu Kupujúceho, vrátane platných VOP.
 • Predávajúci a Sprostredkovateľ majú právo požadovať od Kupujúceho doplnenie informácií, a to aj potom, čo bola Objednávka Predávajúcim potvrdená. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku, pokiaľ nebude možné dodať Tovar v dohodnutom termíne a súčasne sa nedohodne s Kupujúcim na dodaní iného adekvátneho tovaru alebo inej dodacej dobe.
 • Predávajúci má právo poskytovať zľavy na Tovar. Pokiaľ Predávajúci nestanoví inak, zľavy sa nedajú kombinovať.
 • Nebezpečenstvo straty, poškodenia a zničenia prechádzajú na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru.
 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
 • Niektoré služby v prostredí E-shopu môžu byť prístupné iba registrovaným užívateľom, ktorým Sprostredkovateľ na ich žiadosť Užívateľský účet zriadi.
 • Kupujúci, ktorý sa chce registrovať, je povinný poskytnúť na účely zriadenia Užívateľského účtu svoje pravdivé a aktuálne osobné údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať svoje osobné údaje v Užívateľskom účte pri každej Objednávke najmä pri zmene mena, bydliska a kontaktných údajov.
 • Sprostredkovateľ má právo prístup k službám E-shopu ak jeho Užívateľskému účtu podľa vlastného uváženia úplne obmedziť, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia.
 • Ochrana Užívateľského účtu je zabezpečená heslom. Využitie ochrany heslom je pre užívateľa povinné podľa inštrukcií daných v prostredí E-shopu. Kupujúci nesmie oznámiť prístupové údaje k Užívateľskému účtu tretej osobe. E-shop a Predávajúci nezodpovedajú žiadnym spôsobom za škody či iné ujmy spôsobené prezradením hesla daným užívateľom k Užívateľskému účtu tretím osobám.
 1. PREVZATIE TOVARU
 • Predávajúci doručuje Tovar v lehote uvedenej v potvrdení Objednávky spravidla prostredníctvom profesionálneho prepravcu. Tento spôsob prevzatia tovaru vylučuje možnosť prehliadky Tovaru pred zaplatením.
 • Kupujúci má právo zvoliť v rámci zadania Objednávky spôsob doručenia z možností uvedených v E-shope. Vykonaním voľby o spôsobe doručenia Tovaru Kupujúci súhlasí s podmienkami doručenia vrátane ceny a obchodných podmienok prepravcu.
 • V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný tiež uhradiť dodatočné náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia Tovaru.
 • Ak neprevezme Spotrebiteľ Tovaru pri jeho dodaní prepravcom, Tovar je následne vrátený Predávajúcemu a súčasne Spotrebiteľ neodstúpi od Kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od márneho doručenia Tovaru, je Predávajúci oprávnený požadovať po Kupujúcom náklady účtované prepravcom na dodanie Tovaru späť Predajcovi. Tento náklad predstavuje pre Predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností Kupujúceho Spotrebiteľa v zmysle § 2913 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie Tovaru vo výške 200,- Kč (slovom: dvesto korún českých) a ďalej je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • Ak neprevezme Kupujúci podnikateľ Tovar pri jeho dodaní prepravcom, Tovar je následne vrátený Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený požadovať po Kupujúcom náklady účtované prepravcom na dodanie Tovaru späť Predajcovi. Tento náklad predstavuje pre Predajcu škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností Kupujúceho podnikateľa v zmysle § 2913 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie Tovaru vo výške 200,- Kč (slovom: dvesto korún českých) a ďalej je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie Tovaru a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností Kupujúceho podľa tejto časti VOP sme oprávnení v súlade s § 2913 Občianskeho zákonníka jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • Pri prevzatí Tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia nie zanedbateľného porušenia obalu môže Kupujúci prevzatie zásielky odmietnuť. Pokiaľ sa napriek tomu rozhodne Kupujúci zásielku prevziať je v týchto prípadoch povinný spísať s prepravcom protokol o poškodení zásielky. Zároveň je Kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť poškodenie zásielky Predávajúcemu prostredníctvom webovej aplikácie dostupnej na www.reklamacniformular.cz.
 • Dodacia lehota je pre každý Tovar stanovená zvlášť, Kupujúci môže z prehľadu umiestneného v E-shope pri jednotlivých ponúkaných spôsoboch dopravy Tovaru zistiť orientačne dĺžku dodacej doby garantovanú prepravcom.
 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY A REKLAMÁCIE
 • Kupujúci (Spotrebiteľ) môže pre vybavenie akýchkoľvek reklamačných nárokov využiť webovú stránku Predávajúceho www.reklamacniformular.sk alebo písomnú formu na adresu Predávajúceho. Reklamačné nároky vzťahujúce sa k Tovaru môžete uplatniť aj osobne v mieste prevádzky Predávajúceho na adrese: Gadgets House s.r.o., Čiernokostelecká 2246, Hala A, 25101 Říčany.
 • Sprostredkovateľ Kúpnej zmluvy je povinný poskytnúť súčinnosť pri vybavení reklamácie, nepreberá však žiadne práva a povinnosti Zmluvnej strany najmä na plnenie nárokov z vád Tovaru.
 • Predávajúci je povinný dodať Tovar v zhode s Kúpnou zmluvou a bez právnych a faktických vád.
 • Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktoré má pri jeho dodaní. Práva Spotrebiteľa z chybného plnenia sú stanovené Občianskym zákonníkom.
 • Ak nie je uvedené v Kúpnej zmluve či v záručnom liste výslovne inak, nepreberá Predávajúci žiadnu záruku za akosť Tovaru.
 • Ak o to požiada Spotrebiteľ, potvrdí mu Predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia.
 • Akonáhle zistíte vadu Tovaru, ste povinní ju oznámiť bez zbytočného odkladu Predávajúcemu a následne Tovar podľa pokynov Predávajúceho odovzdať tak, aby vada Tovaru mohla byť objektívne preskúmaná. Ak neoznámite Predávajúcemu vadu Tovaru bez zbytočného odkladu po jej zistení, právo z chybného plnenia Vám nebude priznané.
 • V prípade, že ste obdržali zle zaslaný Tovar, nesprávne množstvo či iné farebné prevedenie a pod., kontaktujte nás prostredníctvom webovej stránky www.reklamacniformular.cz. Napíšte nám číslo Objednávky a popíšte vzniknutú chybu. Snažíme sa predchádzať takýmto chybám, starostlivo kontrolujeme odosielaný Tovar a vyhotovujeme obrazový záznam z priebehu balenia Tovaru. Po vyplnení formulára na reklamáciu zle zaslaného Tovaru obdržíte potvrdenie na Váš e-mail. My všetko čo najrýchlejšie skontrolujeme a budeme Vás kontaktovať, aby sme s Vami dohodli ďalší postup.
 • K reklamovanému Tovaru je Kupujúci povinný priložiť (kópiu) dokladu o zaplatení (daňový doklad) Tovaru a údaje z vyplneného reklamačného formulára (popis vád Tovaru, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a kontaktné údaje Kupujúceho).
 • Zvolenie možnosti spôsobu vybavenia reklamácie z Vašej strany je podmienené najmä tým, či je chybné plnenie Predávajúceho podstatným alebo nepodstatným porušením Kúpnej zmluvy.
 • V prípade, že je chybné plnenie Predávajúceho podstatným porušením Kúpnej zmluvy, máte právo na: (A) odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho Tovaru alebo; (B) odstránenie vady opravou Tovaru alebo; (C) primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru alebo; (D) odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 • V prípade, že je vadné plnenie Predávajúceho nepodstatným porušením Kúpnej zmluvy, máte právo na (A) odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vád alebo; (B) dodanie chýbajúceho Tovaru alebo opravou Tovaru alebo; (C) primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru.
 • Kupujúci má povinnosť nám oznámiť, aké právo z vadného plnenia si zvolil, a to pri oznámení vady Tovaru (reklamačného formulára, vyplnením formulára v našej prevádzke), alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez nášho súhlasu; to neplatí v prípade, že budete žiadať opravu vady Tovaru, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstránime vady Tovaru v primeranej lehote či oznámime Vám, že vady Tovaru neodstránime, môžete požadovať miesto odstránenia vady Tovaru primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru, alebo môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • Môžete požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady Tovaru neprimerané, ale pokiaľ sa vada Tovaru týka iba jeho súčasti, môžete požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môžete odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady Tovaru neúmerné, najmä ak je možné vadu Tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu, máte právo na bezplatné odstránenie vady Tovaru.
 • Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti Tovaru máte aj v prípade odstrániteľnej vady Tovaru, pokiaľ nemôžete Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade máte taktiež právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpite od Kúpnej zmluvy alebo ak neuplatníte právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môžete požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru.
 • Ak neodstúpite od Kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môžete požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru. Máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru aj v prípade, že Vám nemôžeme dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, rovnako aj v prípade, že nezjednáme nápravu v primeranom čase, alebo že by Vám zjednanie nápravy spôsobilo značné ťažkosti .
 • Predávajúci Vám môže dodať to, čo chýba, alebo odstrániť inú právnu vadu do chvíle, než uplatníte právo na zľavu z kúpnej ceny Z boží alebo neodstúpite od Kúpnej zmluvy. Iné vady sme oprávnení odstrániť podľa svojej voľby opravou Tovaru alebo dodaním nového Tovaru; voľba nesmie Kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Pokiaľ neodstránime vadu Tovaru včas alebo vadu Tovaru odmietneme odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny Tovaru alebo môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez nášho súhlasu.
 • Pri vybavení reklamácie dodaním nového Tovaru ste nám povinný vrátiť Tovar pôvodne dodaný. Dodanie nového Tovaru nemôžete požadovať (a nemôžete ani od Kúpnej zmluvy odstúpiť), ak nemôžete Tovar vrátiť v tom stave, v akom ho obdržali; toto neplatí v nasledujúcich situáciách:
  •  18.1. došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady Tovaru, alebo;
  •  18.2. Kupujúci použil Tovar ešte pred objavením vady, alebo;
  •  18.3. ak nespôsobil Kupujúci nemožnosť vrátenia Tovaru v nezmenenom stave svojím konaním alebo opomenutím, alebo;
  •  18.4. ak predal Kupujúci Tovar ešte pred objavením vady, ak ho spotreboval alebo ak pozmenil Tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, Kupujúci nám vráti, čo ešte vrátiť môže, a dá nám náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia Tovaru prospech.
 • Právo z chybného plnenia Vám nepatrí, pokiaľ ste pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu alebo ak ste vadu Tovaru sám spôsobil.
 • Náklady na dopravu znáša Kupujúci sám. Prosím vezmite na vedomie, že reklamovaný Tovar zaslaný na dobierku nebude z našej strany prebraný a bude Vám vrátený späť na Vaše náklady.
 • Ak bola však reklamácia Spotrebiteľa uznaná ako oprávnená, máte nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné náklady (tj náklady na zaslanie Tovaru v najnižšej cene). Žiadosť o úhradu týchto nákladov musí byť uplatnená najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy Vám bolo zaslané potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie Tovaru.
 • Po obdržaní reklamovaného Tovaru Vám bude zaslané potvrdenie o prijatí reklamácie a jej obsahu na Vami určenú e-mailovú adresu. Po prijatí reklamovaného Tovaru je vykonané bezodkladne posúdenie vady a oznámenie výsledku posúdenia oprávnenosti reklamácie Tovaru, najneskôr do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady.
 • V prípade, že bol reklamovaný Tovar uznaný za chybný, je reklamačný proces uzavretý v lehote 30 dní od uplatnenia práva z vád Tovaru. Lehota podľa predchádzajúcej vety nebeží v prípade, že sme neobdržali všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti Tovaru, doklad o zaplatení a pod.). Sme povinní si od vás vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej lehote.
 • V prípade, že reklamácia Tovaru je uznaná ako oprávnená a Vy oprávnene požadujete ako spôsob vybavenia reklamácie vrátenie kúpnej ceny, zašleme Vám zaplatenú kúpnu cenu späť na bankový účet, ktorý určíte v reklamačnom formulári, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa , kedy Vám bolo zaslané potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie.
 • Pokiaľ ste zvolili vybavenie reklamácie dodaním reklamovaného Tovaru osobne v prevádzke Predajcu, máte povinnosť prevziať reklamovaný Tovar najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ste bol o jej vybavení vyrozumený e-mailom. Po uplynutí tejto lehoty je Predávajúci oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie Tovaru. Denný poplatok za uskladnenie je účtovaný vo výške 50 Kč. Pokiaľ si nevyzdvihnete Tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, kedy ste bol o vybavení preukázateľne informovaný, vyhradzujeme si právo Tovaru predať a výťažok použiť na úhradu skladného.
 • Máte ďalej povinnosť pri prevzatí skontrolovať kompletnosť reklamovaného Tovaru, najmä že zásielka s Tovarom obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude Predajcom prihliadané.
 1. AUTORSKÉ PRÁVA
 • Webové stránky E-shopu sú autorským dielom aj databázou v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v platnom znení. E-shop vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k týmto webovým stránkam.
 • Obsah webových stránok E-shopu je zakázané uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, ibaže na takéto konanie udelil E-shop vopred písomný súhlas.
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Ochrana osobných údajov zodpovedá platným právnym predpisom SR, najmä zákonu na ochranu osobných údajov a GDPR.
 • Ochrana osobných údajov zo strany Predávajúceho je ďalej popísaná v Zásadách spracovania osobných údajov. Vzťah medzi Predávajúcim a E-shopom je upravený na základe spracovateľskej zmluvy.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • V prípade neúmyselného rozporu ustanovení týchto VOP so zákonnými predpismi na ochranu spotrebiteľa majú prednosť dané zákonné ustanovenia a Predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.
 • Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie Užívateľského účtu alebo Objednávky.
 • Pokiaľ vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom si Predávajúci a Kupujúci dojednávajú, že ich vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva Spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvným jazykom z Kúpnej zmluvy je slovenský jazyk.
 • Zmluvné strany si dojednávajú, že na riešenie prípadných sporov z tejto zmluvy, kde je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy miestne príslušné súdy SR, miestne určené podľa sídla Predávajúceho. Tým nie sú dotknuté práva Spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov.
 • Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, na miesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 • Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v Kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
 • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 • Znenie VOP môže Sprostredkovateľ meniť či dopĺňať. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Pokračovaním v používaní webových stránok E-shopu však dávate súhlas s novým znením obchodných podmienok.
 • Tieto VOP sú platné od 1.12.2020 a ruší platnosť predchádzajúcich všeobecných obchodných podmienok.